Wpisz wyrażenie

PAKIET SLIM VAT 3 – ZMIANY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – CZĘŚĆ 2

PAKIET SLIM VAT 3 – ZMIANY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – CZĘŚĆ 2

Zmiany w przepisach o podatku VAT obowiązują od 1 lipca 2023 r. W tym artykule przedstawimy kolejne zmiany w tym zakresie, czyli:

 • rozliczanie transakcji WNT bez faktury,
 • korekty w rozliczeniach OSS i IOSS po wyjściu z tej procedury,
 • zmiany okresu rozliczeniowego przy transakcjach WDT,
 • zmiany w stosowaniu proporcji i prewspółczynnika VAT,
 • złagodzenie warunków na zwrot VAT w terminie 15 dni,
 • rozszerzenie katalogu płatności, które można dokonywać z rachunku VAT,
 • dopuszczenie przechowywania okresowych raportów fiskalnych wyłącznie w formie elektronicznej.

 

Transakcje WNT przy opóźnieniu wpływu faktury

Do tej pory do odliczenia podatku naliczonego przy transakcji WNT konieczna była faktura od kontrahenta zagranicznego. Rodziło to problemy z podatkiem VAT wtedy, gdy faktura trafiła do odbiorcy już w kolejnym okresie rozliczeniowym. Nieco zmienił to pakiet SLIM VAT 2, ale nie były to rozwiązania, które satysfakcjonowałyby przedsiębiorców.
Od 1 lipca 2023 roku nie trzeba posiadać faktury, żeby odliczyć naliczony podatek VAT przy transakcji WNT. W okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy, należy naliczyć podatek VAT należny oraz można dokonać odliczenia podatku VAT naliczonego, nawet wtedy, gdy faktura dokumentująca zakup wpłynie z opóźnieniem.
Korekty w rozliczeniach OSS i IOSS po wyjściu z tej procedury
Przed wprowadzeniem pakietu SLIM VAT 3 nie było możliwości dokonania korekty rozliczenia w ramach uproszczonej procedury OSS lub IOSS po wyjściu z tej procedury. Po nowelizacji przepisów dopuszczono składanie takich korekt. Korektę składa się w kraju konsumpcji, czyli kraju nabywcy (osoby prywatnej).

 

Nowe zasady dla transakcji WDT

Do tej pory było sporo wątpliwości związanych z rozliczaniem transakcji WDT w przypadku, gdy przedsiębiorca z opóźnieniem otrzymywał dokumenty, które uprawniały go do zastosowania stawki 0% VAT.
Nowe przepisy doprecyzowały, że rozliczenie WDT ma być dokonane za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy. Nie zwalnia to z obowiązku posiadania stosownych dokumentów, ale jednoznacznie wskazuje na okres, za jaki ma być dokonana korekta w przypadku otrzymania dokumentów uprawniających do zastosowania stawki 0% już po złożeniu okresowego rozliczenia podatku VAT.
Przykładowo jeśli przedsiębiorca zrealizował dostawę towarów w lipcu, a fakturę wystawił w sierpniu to obowiązek podatkowy powstaje w dacie wystawienia faktury, czyli w sierpniu. Do 25 października nie otrzymał od kontrahenta dokumentów uprawniających do zastosowania stawki 0%, a więc za październik wykazał dostawę ze stawką krajową. Dokumenty wpłynęły do niego w listopadzie, w związku z czym po zmianie wprowadzonej przez SLIM VAT 3 korekty dokonuje za miesiąc sierpień wykazując WDT ze stawką 0%. Przed zmianami musiałby korygować miesiąc lipiec.

 

Zmiany dla przedsiębiorców ze sprzedażą mieszaną

Firmy, które dokonują zarówno sprzedaży opodatkowanej, jak i zwolnionej z VAT obowiązane są do stosowania prewspółczynnika oraz preproporcji. Pakiet SLIM VAT 3 zwalnia z obowiązku ustalania proporcji wstępnej z naczelnikiem urzędu skarbowego. Od teraz wystarczy wysłanie zawiadomienia do urzędu skarbowego o przyjętej proporcji wstępnej.
Dodatkowo wzrosła kwota przy której można zaokrąglić proporcję VAT do 100%. Wcześniej wartość naliczonego podatku VAT niepodlegająca odliczeniu nie mogła przekroczyć 500 zł w skali roku. Obecnie ta wartość jest ustalona na 10.000 zł w skali roku.

 

Szybsze zwroty podatku VAT

Warunki, które trzeba spełnić, aby otrzymać zwrot podatku VAT w terminie 15 dni, zostały nieco złagodzone. Wcześniej łączna wartość sprzedaży zaewidencjonowana na kasie rejestrującej nie mogła być niższa niż 50.000 zł za każdy okres rozliczeniowy. Pod uwagę brany był rok czasu poprzedzający zwrot w przyśpieszonym terminie.
Teraz pod uwagę będzie brane jedynie 6 miesięcy przed przyśpieszonym zwrotem, a łączna wartość sprzedaży rejestrowanej na kasie fiskalnej musi być wyższa niż 40.000 zł za każdy okres rozliczeniowy.
Wprowadzono też czasowe zmiany, które będą obowiązywać do 30.06.2025 r. Tutaj trzeba spełnić warunek udziału procentowego łącznej wartości sprzedaży brutto zaewidencjonowanej przy wykorzystaniu kas online w danym okresie rozliczeniowym.
W tym przypadku obniżono minimalny udział procentowy z 80 do 70%. Dodatkowo obniżono minimalny udział procentowy płatności gotówkowych z 65 do 55%.
Dla podatników rozliczających się miesięcznie będą brane pod uwagę 3 kolejne miesiące poprzedzające zwrot. Natomiast w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie będzie to kwartał bezpośrednio poprzedzający okres, w którym podatnik wnioskuje o szybszy zwrot VAT.

 

Dodatkowe opłaty regulowane z rachunku VAT

Ustawodawca do katalogu opłat, które mogą być regulowane z wydzielonego rachunku VAT, dodał nowe pozycje:

 • opłata cukrowa,
 • podatek tonażowy,
 • podatek od małpek,
 • podatek od sprzedaży detalicznej,
 • podatek od wydobycia niektórych kopalin,
 • zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji.

 

Zmiany w kasach fiskalnych

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy posiadają kasy fiskalne online oraz wirtualne kasy fiskalne nie mają już obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych. Fiskalne raporty okresowe mogą być przechowywane przy zastosowaniu wersji elektronicznej. Oczywiście nie zwalnia to z obowiązku wystawienia dokumentów fiskalnych.