Wpisz wyrażenie

Co musisz wiedzieć o likwidacji spółki z o.o.?

Co musisz wiedzieć o likwidacji spółki z o.o.?

Zdarzają się sytuacje, w których trzeba zakończyć działalność spółki. Proces likwidacji jest dość sformalizowany. Jego końcem jest wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców. Jednak wcześniej trzeba dopełnić pewnych formalności. W tym artykule omówimy jak przeprowadzić rozwiązanie spółki.

 

Kiedy można ogłosić otwarcie likwidacji spółki

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością proces likwidacji spółki jest uregulowany przez Kodeks spółek handlowych. Musi wystąpić jedna z wymienionych przyczyn:

  • uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki,
  • uchwała wspólników o przeniesieniu spółki za granicę,
  • sytuacje wymienione w umowie spółki,
  • ogłoszenie upadłości spółki,
  • inne przyczyny przewidziane przez prawo.

Dzień otwarcia likwidacji to data, w której wystąpiła jedna z tych przyczyn. To ważne, żeby prawidłowo ustalić tę datę. Od niej biegną terminy, których musi dotrzymać likwidator spółki.

 

Obowiązki związane z rozwiązaniem spółki

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczyna się od zgłoszenia otwarcia likwidacji do właściwego sądu rejestrowego. Czas przewidziany na tę czynność to 7 dni od dnia otwarcia likwidacji. To powoduje, że likwidator musi działać szybko. Od tej chwili w nazwie spółki powinien pojawić się dopisek spółka w likwidacji. Ma ona obowiązek posługiwać się taką nazwą w obrocie gospodarczym.

Do sądu trzeba zgłosić imiona, nazwiska oraz adresy likwidatorów. Oprócz tego podaje się też sposób reprezentacji spółki przez likwidatorów. Następnym krokiem jest obowiązkowe ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jest to jednocześnie wezwanie wierzycieli spółki do zgłoszenia swoich wierzytelności. Czas jaki mają na to wierzyciele wynosi 3 miesiące od daty tego ogłoszenia.

Kolejny krok to sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji. Jest to zadanie dla likwidatorów, którzy przedkładają ten dokument do zatwierdzenia zgromadzeniu wspólników. Jest to niezbędne do ustalenia majątku spółki według wartości zbywczej.

Rolą likwidatorów jest również:

  • zakończenie bieżących interesów spółki,
  • ściągnięcie wierzytelności,
  • wypełnienie zobowiązań,
  • upłynnienie majątku spółki.

Na tym etapie rozpoczynanie nowych interesów jest możliwe jedynie wtedy, gdy jest to niezbędne do ukończenia spraw, które są jeszcze w toku.

 

Podział majątku spółki między wspólników

Majątek spółki w pierwszej kolejności ma służyć zaspokojeniu wierzycieli. Jeśli po postawieniu spółki w stan likwidacji i zabezpieczeniu lub zaspokojeniu wierzytelności pozostaną jeszcze jakieś składniki majątku, to można przejść do podziału pozostałej części majątku spółki. Składniki aktywów spółki dzielą między sobą wspólnicy spółki proporcjonalnie do stosunku ich udziałów. Należy jednak pamiętać, że taki podział może być dokonany najszybciej po upływie 6 miesięcy od daty ogłoszenia likwidacji spółki.

Po zakończeniu tego procesu likwidatorzy powinni ogłosić w siedzibie spółki sprawozdanie finansowe zatwierdzone przez zgromadzenie wspólników. Następnie składają je w sądzie rejestrowym razem z wnioskiem o wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców. Gdy sąd zatwierdzi wykreślenie spółki z KRS oznacza to definitywne rozwiązanie spółki.