Wpisz wyrażenie

Skutki księgowe i podatkowe przekształcenia JDG w spółkę z o.o.

Skutki księgowe i podatkowe przekształcenia JDG w spółkę z o.o.

Spółka z o.o. jest drugą najczęściej wybieraną formą prowadzenia biznesu w Polsce. Ze względu na jej zalety sporo przedsiębiorców decyduje się na przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. Zmiana formy prawnej firmy wiąże się ze skutkami księgowymi i podatkowymi. Poznaj najważniejsze aspekty dotyczące przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę.

 

Księgowość po przekształceniu JDG w spółkę prawa handlowego

Jednoosobowa działalność gospodarcza uprawnia do skorzystania z uproszczonej księgowości. W zależności od wybranej formy opodatkowania może być ona prowadzona w formie ewidencji przychodów albo książki przychodów i rozchodów.Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę jest uregulowane przez kodeks spółek handlowych. Z prawnego punktu widzenia w ten sposób można utworzyć jedynie spółkę z o.o. lub spółkę akcyjną. Obie te spółki to spółki kapitałowe. Oznacza to, że od dnia przekształcenia trzeba prowadzić pełną księgowość, czyli pełne księgi rachunkowe. Wiąże się to też z obowiązkiem sporządzania bilansu oraz rachunku zysków i strat.

 

Z dniem przekształcenia przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o wykreślenie swojej działalności w CEIDG. Natomiast spółka powstała z przekształcenia uzyska nowy NIP, którym będzie się posługiwać na przykład przy wystawianiu faktur. Taka spółka po wpisie do KRS będzie musiała złożyć druk NIP-8 w urzędzie skarbowym.

 

Konsekwencje podatkowe przekształcenia JDG w spółkę z o.o.

Spółce powstałej w wyniku przekształcenia JDG będą co do zasady przysługiwać wszystkie prawa i obowiązki przekształcanego przedsiębiorcy. Dotyczy to w pełni stosunków cywilnoprawnych i obejmuje zezwolenia, koncesje oraz ulgi jakie miał przed przekształceniem dany przedsiębiorca, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu konkretnych koncesji, zezwoleń czy ulg stanowi inaczej.

 

Trochę inaczej jest z prawami i obowiązkami podatkowymi, bo spółka nie wstąpi w obowiązki podatkowe przedsiębiorcy. Dotyczy to na przykład podatku VAT. Jeżeli osoba prowadząca JDG w złożonej przed przekształceniem deklaracji VAT wykaże podatek należny do zapłaty, to takie zobowiązanie będzie ciążyło na danej osobie fizycznej, a nie na spółce powstałej w wyniku przekształcenia. Nowo powstała spółka może być zobowiązana do zapłaty VAT za osobę fizyczną jedynie w przypadku decyzji wydanej przez organ podatkowy na mocy art. 108 Ordynacji podatkowej.

 

Na gruncie podatku dochodowego spółka z o.o. od dnia wpisu do KRS będzie płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), natomiast do momentu wpisu przekształcenia JDG w spółkę z o.o. do KRS taka działalność prowadzona jest indywidualnie, wobec czego podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych (PIT).

 

Obowiązki wobec ZUS po przekształceniu działalności w spółkę z o.o.

Jeśli w wyniku przekształcenia osoba fizyczna, która prowadziła działalność gospodarczą, stanie się jedynym udziałowcem spółki z o.o., to będzie podlegać obowiązkowym ubezpieczeniem w ZUS. Taka osoba jest traktowana przez ZUS tak samo jak ktoś prowadzący JDG, więc musi zgłosić się do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Wiąże się to też z obowiązkiem opłacania składek, jednak można tego uniknąć. Wystarczy, że spółka z o.o. będzie miała drugiego wspólnika. Nie może jednak to być wspólnik iluzoryczny, czyli taki, który posiada znikomą ilość udziałów.