Wpisz wyrażenie

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2022 rok

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2022 rok

W tym roku po raz pierwszy przedsiębiorcy będą składać roczne rozliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Jest to związane z tym, że składka zdrowotna nie jest już płacona ryczałtowo, ale została powiązana z wysokością dochodu. Dowiedz się jak możesz się do tego przygotować i sprawdź jakie są na to terminy.

 

Zasady ustalania rocznej składki zdrowotnej za 2022 rok

Zmiany wymuszające roczne rozliczenie składki zdrowotnej zostały wprowadzone przez Polski Ład. Zgodnie z tymi przepisami każdy, kto wybrał jako formę opodatkowania skalę podatkową lub podatek liniowy musi zapłacić składkę zdrowotną obliczaną na podstawie jego dochodu. Oblicza się go pomniejszając przychód za 2022 rok o poniesione koszty uzyskania przychodu oraz opłacone składki na ubezpieczenie społeczne, o ile nie są już zaliczone do kosztów.

Na wyliczenie rocznej składki zdrowotnej będzie miała też wpływ różnica remanentowa. Jeśli będzie ujemna, to zmniejszy należną składkę zdrowotną, ale w sytuacji kiedy różnica jest dodatnia, to roczna składka zdrowotna wzrośnie.

Natomiast w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych składka zdrowotna jest naliczana ryczałtowo, a jej wysokość ustalana jest zgodnie z ostatecznym przedziałem przychodu, jaki osiągnął dany przedsiębiorca.

 

Do kiedy trzeba złożyć roczne rozliczenie składki zdrowotnej?

Rozliczenie roczne składki zdrowotnej trzeba złożyć razem z deklaracją rozliczeniową za kwiecień 2023 r. ZUS już przygotowuje nowe wzory druków ZUS DRA oraz ZUS RCA, na których każdy płatnik będzie musiał podać dane niezbędne do rozliczenia składki zdrowotnej za rok 2022.

Przy obliczaniu wysokości składki zdrowotnej za rok 2022 brana będzie pod uwagę roczna podstawa wymiaru tej składki. W ten sposób można zweryfikować, czy tak wyliczona kwota rocznej składki nie różni się od sumy składek na ubezpieczenie zdrowotne wykazanej w dokumentach rozliczeniowych złożonych za poszczególne miesiące.

Warto zwrócić uwagę, że rok kalendarzowy nie pokrywa się z rokiem składkowym. W związku z tym roczne rozliczenie będzie obejmowało okres od lutego 2022 r. do stycznia 2023 roku.

 

Nadpłata lub niedopłata składki zdrowotnej – co zrobić?

Jeśli z rocznego rozliczenia będzie wynikać niedopłata składki zdrowotnej, to jako przedsiębiorca masz obowiązek dokonać dopłaty w terminie do 22 maja 2023 roku. Niedopłata składki może wystąpić niezależnie od wybranej formy opodatkowania. Przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych bardzo łatwo o niedopłatę. W tym wypadku składka zdrowotna jest płacona według progów przychodu. Wejście w wyższy próg dochodowy oznacza, że za cały rok składkowy trzeba opłacić składkę zdrowotną w wyższej wysokości.
Obowiązek dopłaty składki może też wystąpić w przypadku zmiany formy opodatkowania w ciągu roku. Taka możliwość została wprowadzona od 1 lipca 2022 r. przez nowelizację Polskiego Ładu.

W przypadku nadpłaty możesz wnioskować o zwrot składki. Musisz jednak łącznie spełnić 2 warunki:

  • złożyć wniosek o zwrot składki w terminie do 31 maja,
  • nie mieć żadnych zaległości na koncie płatnika w ZUS.

Jeśli płatnik ma nadpłatę oraz nie zalega ze składkami ZUS, ale nie złoży wniosku, to taka nadpłata zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności. Natomiast jeśli z rocznego rozliczenia należnej składki zdrowotnej wyjdzie nadpłata, ale przedsiębiorca ma obecnie zaległości wobec ZUS, to kwota nadpłaconej składki zdrowotnej zostanie automatycznie zaliczona na poczet tych zaległości.