Wpisz wyrażenie

Praca zdalna – zmiany w kodeksie pracy

Praca zdalna – zmiany w kodeksie pracy

Sejm uchwalił nowelizację ustawy wprowadzającą do Kodeksu pracy na stałe przepisy o pracy zdalnej. Obecnie nowelizacją nowych przepisów o pracy zdalnej zajmuje się Senat. Przepisy mają zacząć obowiązywać po nowym roku.

 

Według projektowanych przepisów pracodawca będzie miał szereg obowiązków a pracownik liczne oświadczenia do podpisania.

  1. Wprowadzenie pracy zdalnej w firmie zobowiązuje pracodawcę do sporządzenia zasad jej wykonywania. Zasady muszą zostać zawarte w porozumieniu pracodawca – zakładowa organizacja związkowa lub w regulaminie (jeśli nie doszło do porozumienia lub zakładowe organizacje związkowe nie działają u pracodawcy). Gdy u pracodawcy nie obowiązują regulaminy, wykonywanie pracy zdalnej będzie możliwe na podstawie polecenia wykonywania pracy zdalnej albo porozumienia zawartego bezpośrednio z pracownikiem.
  2. Pracodawca nie może odmówić pracy zdalnej- rodzicowi dziecka do czwartego roku życia, kobiecie w ciąży, rodzicowi i opiekunowi, którzy opiekują się osobą z niepełnosprawnością w rodzinie. Jedyny wyjątek to brak możliwości wykonania pracy zdalnej ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.
  3. Ustalenie dokładnego miejsca wykonywania pracy zdalnej.
  4. Stan zagrożenia epidemicznego i okres trzech miesięcy po ustaniu zagrożenia. W tym czasie na polecenie pracodawcy organizowana jest praca zdalna, bez względu na to czy wcześniej została wprowadzona, czy też nie.
  5. Obowiązki względem pracownika. Między innymi pracodawca musi zapewnić pracownikowi zdalnemu narzędzia pracy, niezbędne materiały i urządzenia techniczne do pracy zdalnej. Pracodawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej (np. energii elektrycznej), jeżeli przewiduje to porozumienie lub wewnętrzny regulamin. Pracodawca powinien zapewnić pracownikowi szkolenia oraz wsparcie techniczne, a także ustalić ewentualne warunki wypłacania ekwiwalentu. Pracodawca będzie mieć też możliwość przyznać ryczałt, którego wysokość będzie odpowiadać przewidywanym kosztom ponoszonym przez pracownika w związku z pracą zdalną. Przy określeniu ryczałtu lub ekwiwalentu będą brane pod uwagę takie elementy jak: normy zużycia materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, ich udokumentowane ceny rynkowe oraz ilość wykorzystanego na potrzeby pracodawcy materiału i jego ceny rynkowe, a także normy zużycia energii elektrycznej oraz koszty usług telekomunikacyjnych.
  6. Rezygnacja z pracy zdalnej. W trakcie trwania pracy zdalnej każda ze stron ma możliwość wiążącej rezygnacji z pracy w takiej formie.
  7. Okazjonalna praca zdalna. Projekt przewiduje, że pracownik będzie mógł zawnioskować o 24 dni pracy zdalnej w roku kalendarzowym.