Wpisz wyrażenie

CIT minimalny

CIT minimalny

Od 2022 r. zacznie obowiązywać minimalny podatek dochodowy dla podatników CIT

Stawka minimalnego podatku dochodowego wynosi 10% podstawy opodatkowania.

Dotyczy spółek będących podatnikami CIT oraz podatkowych grup kapitałowych którzy:
a) gdy spółka ponosi straty ze źródła innego niż z zysków kapitałowych, albo
b) gdy udział dochodu w przychodzie nie przekracza 1% (niski wskaźnik dochodowości)

Podstawę opodatkowania podatkiem minimalnym liczymy jako sumę poniższych składników:
a) 4% przychodów ze źródeł przychodów innych niż z zysków kapitałowych osiągniętych przez podatnika w roku podatkowym;
b) część kosztów finansowania dłużnego poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych przekraczających limit obliczony wg wzoru z ustawy (a więc przekraczający 30% EBIDTA);
c) wartości odroczonego podatku dochodowego wynikającej z ujawnienia w rozliczeniach podatkowych niepodlegającej dotychczas amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej w zakresie, w jakim skutkuje ona zwiększeniem zysku brutto albo zmniejszeniem straty brutto;
d) części kosztów świadczeń niematerialnych na rzecz podmiotów powiązanych i podmiotów z rajów podatkowych w części przekraczającej 5% EBIDTA powiększonego o 3 mln zł

Kwotę minimalnego podatku dochodowego wykazuje się w zeznaniu rocznym i pomniejsza się ją o należny za ten sam rok podatek.
Zapłacony podatek minimalny odlicza się od podatku CIT za kolejno następujące po sobie 3 lata podatkowe następujące bezpośrednio po roku, za który podatnik wpłacił minimalny podatek dochodowy.

Minimalny podatek dochodowy nie dotyczy:
– firmy w pierwszych trzech latach podatkowych jej istnienia,
– firm, którym przychody spadły o 30 proc. rok do roku,
– przedsiębiorstw finansowych,
– firm, których udziałowcami są tylko osoby fizyczne a jednocześnie nie mają udziałów/akcji w innej spółce, jednostek w funduszu inwestycyjnym,
– firm, które większość przychodów osiągają z transportu morskiego, lub powietrznego, jak również z wydobywania kopalin.
– wchodzący w skład grypy co najmniej dwóch spółek, w której jedna spółka posiada przez cały rok bezpośrednio 75% udział w kapitałach pozostałych spółek z grupy,

Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami – chętnie wyjaśnimy wszystkie kwestie w prosty i zrozumiały sposób.